ಮತ / ಧರ್ಮ     
Religião

-

a páscoa +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

o ovo de páscoa +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

o anjo +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

o sino +

ಗಂಟೆ

-

a bíblia +

ಬೈಬಲ್

-

o bispo +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

a bênção +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

o budismo +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

o cristianismo +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

o presente de natal +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

a árvore de natal +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

a igreja +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

o caixão +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

a criação +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

o crucifixo +

ಶಿಲುಬೆ

-

o diabo +

ದೆವ್ವ

-

o deus +

ದೇವರು

-

o hinduísmo +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

o islão +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

o judaísmo +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

a meditação +

ಧ್ಯಾನ

-

a múmia +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

o muçulmano +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

o papa +

ಪೋಪ್

-

a oração +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

o sacerdote +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

a religião +

ಮತ

-

o serviço religioso +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

a sinagoga +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

o templo +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

o túmulo +

ಸಮಾಧಿ

-
a páscoa
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
o ovo de páscoa
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
o anjo
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
o sino
ಗಂಟೆ

-
a bíblia
ಬೈಬಲ್

-
o bispo
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
a bênção
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
o budismo
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
o cristianismo
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
o presente de natal
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
a árvore de natal
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
a igreja
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
o caixão
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
a criação
ಸೃಷ್ಟಿ

-
o crucifixo
ಶಿಲುಬೆ

-
o diabo
ದೆವ್ವ

-
o deus
ದೇವರು

-
o hinduísmo
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
o islão
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
o judaísmo
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
a meditação
ಧ್ಯಾನ

-
a múmia
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
o muçulmano
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
o papa
ಪೋಪ್

-
a oração
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
o sacerdote
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
a religião
ಮತ

-
o serviço religioso
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
a sinagoga
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
o templo
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
o túmulo
ಸಮಾಧಿ