Termos abstratos     
抽象的术语

-

管理机构
guǎnlǐ jīgòu
+

a administração

-

广告
guǎnggào
+

a publicidade

-

箭头
jiàntóu
+

a seta

-

禁令
jìnlìng
+

a proibição

-

职业生涯
zhíyè shēngyá
+

a carreira

-

中心
zhōngxīn
+

o centro

-

选择
xuǎnzé
+

a escolha

-

协作
xiézuò
+

a colaboração

-

颜色
yánsè
+

a cor

-

接触
jiēchù
+

o contato

-

危险
wéixiǎn
+

o perigo

-

爱的宣言
ài de xuānyán
+

a declaração de amor

-

朽坏
xiǔ huài
+

o declínio

-

定义
dìngyì
+

a definição

-

区别
qūbié
+

a diferença

-

难度
nándù
+

a dificuldade

-

方向
fāngxiàng
+

a direção

-

发现
fāxiàn
+

a descoberta

-

混乱
hǔnluàn
+

a desordem

-

距离
jùlí
+

a distância

-

距离
jùlí
+

a distância

-

多样性
duōyàng xìng
+

a diversidade

-

努力
nǔlì
+

o esforço

-

探索
tànsuǒ
+

a exploração

-

跌落
diéluò
+

a queda

-


+

a força

-

香味
xiāngwèi
+

a fragrância

-

自由
zìyóu
+

a liberdade

-


guǐ
+

o fantasma

-


bàn
+

a metade

-

高度
gāodù
+

a altura

-

帮助
bāngzhù
+

a ajuda

-

藏身之地
cángshēn zhī dì
+

o esconderijo

-

故乡
gùxiāng
+

a pátria

-

卫生
wèishēng
+

a higiene

-

想法
xiǎngfǎ
+

a ideia

-

幻觉
huànjué
+

a ilusão

-

想象力
xiǎngxiàng lì
+

a imaginação

-

聪明
cōngmíng
+

a inteligência

-

邀请
yāoqǐng
+

o convite

-

正义
zhèngyì
+

a justiça

-


guāng
+

a luz

-

目光
mùguāng
+

o olhar

-

损失
sǔnshī
+

a perda

-

放大倍率
fàngdà bèilǜ
+

a ampliação

-

错误
cuòwù
+

o erro

-

谋杀
móushā
+

o assassinato

-

民族
mínzú
+

a nação

-

新颖
xīnyǐng
+

a novidade

-

可能性
kěnéng xìng
+

a opção

-

耐心
nàixīn
+

a paciência

-

规划
guīhuà
+

o planejamento

-

问题
wèntí
+

o problema

-

保护
bǎohù
+

a proteção

-

反射
fǎnshè
+

a reflexão

-

共和国
gònghéguó
+

a república

-

风险
fēngxiǎn
+

o risco

-

安全
ānquán
+

a segurança

-

秘密
mìmì
+

o segredo

-

性别
xìngbié
+

o sexo

-

阴影
yīnyǐng
+

a sombra

-

大小
dàxiǎo
+

o tamanho

-

团结
tuánjié
+

a solidariedade

-

成功
chénggōng
+

o sucesso

-

支持
zhīchí
+

o apoio

-

传统
chuántǒng
+

a tradição

-

重量
zhòngliàng
+

o peso

-
管理机构
guǎnlǐ jīgòu
a administração

-
广告
guǎnggào
a publicidade

-
箭头
jiàntóu
a seta

-
禁令
jìnlìng
a proibição

-
职业生涯
zhíyè shēngyá
a carreira

-
中心
zhōngxīn
o centro

-
选择
xuǎnzé
a escolha

-
协作
xiézuò
a colaboração

-
颜色
yánsè
a cor

-
接触
jiēchù
o contato

-
危险
wéixiǎn
o perigo

-
爱的宣言
ài de xuānyán
a declaração de amor

-
朽坏
xiǔ huài
o declínio

-
定义
dìngyì
a definição

-
区别
qūbié
a diferença

-
难度
nándù
a dificuldade

-
方向
fāngxiàng
a direção

-
发现
fāxiàn
a descoberta

-
混乱
hǔnluàn
a desordem

-
距离
jùlí
a distância

-
距离
jùlí
a distância

-
多样性
duōyàng xìng
a diversidade

-
努力
nǔlì
o esforço

-
探索
tànsuǒ
a exploração

-
跌落
diéluò
a queda

-


a força

-
香味
xiāngwèi
a fragrância

-
自由
zìyóu
a liberdade

-

guǐ
o fantasma

-

bàn
a metade

-
高度
gāodù
a altura

-
帮助
bāngzhù
a ajuda

-
藏身之地
cángshēn zhī dì
o esconderijo

-
故乡
gùxiāng
a pátria

-
卫生
wèishēng
a higiene

-
想法
xiǎngfǎ
a ideia

-
幻觉
huànjué
a ilusão

-
想象力
xiǎngxiàng lì
a imaginação

-
聪明
cōngmíng
a inteligência

-
邀请
yāoqǐng
o convite

-
正义
zhèngyì
a justiça

-

guāng
a luz

-
目光
mùguāng
o olhar

-
损失
sǔnshī
a perda

-
放大倍率
fàngdà bèilǜ
a ampliação

-
错误
cuòwù
o erro

-
谋杀
móushā
o assassinato

-
民族
mínzú
a nação

-
新颖
xīnyǐng
a novidade

-
可能性
kěnéng xìng
a opção

-
耐心
nàixīn
a paciência

-
规划
guīhuà
o planejamento

-
问题
wèntí
o problema

-
保护
bǎohù
a proteção

-
反射
fǎnshè
a reflexão

-
共和国
gònghéguó
a república

-
风险
fēngxiǎn
o risco

-
安全
ānquán
a segurança

-
秘密
mìmì
o segredo

-
性别
xìngbié
o sexo

-
阴影
yīnyǐng
a sombra

-
大小
dàxiǎo
o tamanho

-
团结
tuánjié
a solidariedade

-
成功
chénggōng
o sucesso

-
支持
zhīchí
o apoio

-
传统
chuántǒng
a tradição

-
重量
zhòngliàng
o peso