‫پیکنگ‬     
Embalatge

-

el paper d'alumini

‫الیمونیم کے ورق‬

-

la bóta

‫ڈرم‬

-

la cistella

‫باسکٹ‬

-

l'ampolla

‫بوتل‬

-

la capsa

‫باکس‬

-

la capsa de bombons

‫چوکلیٹ کا باکس‬

-

el cartró

‫گتہ‬

-

el contingut

‫مواد‬

-

la caixa

‫باکس‬

-

el sobre

‫لفافہ‬

-

el nus

‫گرہ‬

-

la caixa metàl·lica

‫لوہے کی پیٹی‬

-

el bidó d'oli

‫تیل کا ڈرم‬

-

l'embalatge

‫پیکنگ‬

-

el paper

‫کاغذ‬

-

la bossa de paper

‫کاغذ کا تھیلا‬

-

el plàstic

‫پلاسٹک‬

-

la llauna

‫ٹن‬

-

la bossa

‫تھیلا‬

-

la bóta de vi

‫وائن کا ڈرم‬

-

l'ampolla de vi

‫وائن کی بوتل‬

-

la capsa de fusta

‫لکڑی کی پیٹی‬

-
el paper d'alumini
‫الیمونیم کے ورق‬

-
la bóta
‫ڈرم‬

-
la cistella
‫باسکٹ‬

-
l'ampolla
‫بوتل‬

-
la capsa
‫باکس‬

-
la capsa de bombons
‫چوکلیٹ کا باکس‬

-
el cartró
‫گتہ‬

-
el contingut
‫مواد‬

-
la caixa
‫باکس‬

-
el sobre
‫لفافہ‬

-
el nus
‫گرہ‬

-
la caixa metàl·lica
‫لوہے کی پیٹی‬

-
el bidó d'oli
‫تیل کا ڈرم‬

-
l'embalatge
‫پیکنگ‬

-
el paper
‫کاغذ‬

-
la bossa de paper
‫کاغذ کا تھیلا‬

-
el plàstic
‫پلاسٹک‬

-
la llauna
‫ٹن‬

-
la bossa
‫تھیلا‬

-
la bóta de vi
‫وائن کا ڈرم‬

-
l'ampolla de vi
‫وائن کی بوتل‬

-
la capsa de fusta
‫لکڑی کی پیٹی‬