‫پودے‬     
Plantes

-

el bambú +

‫بانس‬

-

la flor +

‫پھول‬

-

el ram de flors +

‫پھولوں کا گچھا‬

-

la branca +

‫شاخ‬

-

el brot +

‫کلی‬

-

el cactus +

‫کیکٹس‬

-

el trèvol +

‫سہ شاخہ‬

-

la pinya +

‫مخروطہ‬

-

el blauet +

‫ترنجان‬

-

el safrà +

‫ایک قسم کا پودہ‬

-

el narcís +

‫نرگس‬

-

la margarida +

‫ڈیزی‬

-

la dent de lleó +

‫ککروندا‬

-

la flor +

‫پھول‬

-

el fullatge +

‫پتہ‬

-

el gra +

‫گندم‬

-

l'herba +

‫گھاس‬

-

el creixement +

‫پیداوار‬

-

el jacint +

‫سنبل کے قسم کا ایک پودا‬

-

la gespa +

‫لان‬

-

el lliri +

‫للی‬

-

la llinosa +

‫السی‬

-

el bolet +

‫کھمبی‬

-

l'olivera +

‫زیتون کا درخت‬

-

la palmera +

‫کھجور کا درخت‬

-

el pensament +

‫بنفشہ کا پھول‬

-

el préssec +

‫آڑو کا درخت‬

-

la planta +

‫پودہ‬

-

la rosella +

‫پوست‬

-

l'arrel +

‫جڑ‬

-

la rosa +

‫گلاب‬

-

la llavor +

‫بیج‬

-

el lliri de neu +

‫گل حسرت‬

-

el gira-sol +

‫سورج مکھی‬

-

l'espina +

‫کانٹا‬

-

el tronc +

‫تنا‬

-

la tulipa +

‫گل لالہ‬

-

el lliri d'aigua +

‫نیلوفر‬

-

el blat +

‫گندم‬

-
el bambú
‫بانس‬

-
la flor
‫پھول‬

-
el ram de flors
‫پھولوں کا گچھا‬

-
la branca
‫شاخ‬

-
el brot
‫کلی‬

-
el cactus
‫کیکٹس‬

-
el trèvol
‫سہ شاخہ‬

-
la pinya
‫مخروطہ‬

-
el blauet
‫ترنجان‬

-
el safrà
‫ایک قسم کا پودہ‬

-
el narcís
‫نرگس‬

-
la margarida
‫ڈیزی‬

-
la dent de lleó
‫ککروندا‬

-
la flor
‫پھول‬

-
el fullatge
‫پتہ‬

-
el gra
‫گندم‬

-
l'herba
‫گھاس‬

-
el creixement
‫پیداوار‬

-
el jacint
‫سنبل کے قسم کا ایک پودا‬

-
la gespa
‫لان‬

-
el lliri
‫للی‬

-
la llinosa
‫السی‬

-
el bolet
‫کھمبی‬

-
l'olivera
‫زیتون کا درخت‬

-
la palmera
‫کھجور کا درخت‬

-
el pensament
‫بنفشہ کا پھول‬

-
el préssec
‫آڑو کا درخت‬

-
la planta
‫پودہ‬

-
la rosella
‫پوست‬

-
l'arrel
‫جڑ‬

-
la rosa
‫گلاب‬

-
la llavor
‫بیج‬

-
el lliri de neu
‫گل حسرت‬

-
el gira-sol
‫سورج مکھی‬

-
l'espina
‫کانٹا‬

-
el tronc
‫تنا‬

-
la tulipa
‫گل لالہ‬

-
el lliri d'aigua
‫نیلوفر‬

-
el blat
‫گندم‬