‫احساسات‬     
Sentimenti

-

l'affetto +

‫جھکاؤ‬

-

la rabbia +

‫غصہ‬

-

la noia +

‫بوریت‬

-

la fiducia +

‫اعتماد‬

-

la creatività +

‫تخلیق‬

-

la crisi +

‫بحران‬

-

la curiosità +

‫جستجو / تجسس‬

-

la sconfitta +

‫شکست‬

-

la depressione +

‫اداسی‬

-

la disperazione +

‫مایوسی‬

-

la delusione +

‫مایوسی‬

-

la diffidenza +

‫بے اعتباری‬

-

il dubbio +

‫شک‬

-

il sogno +

‫خواب‬

-

la fatica +

‫تھکن‬

-

la paura +

‫خوف‬

-

la lite +

‫لڑائی‬

-

l'amicizia +

‫دوستی‬

-

il divertimento +

‫تفریح‬

-

l'affizione +

‫غم‬

-

la smorfia +

‫منہ بنانا‬

-

la felicità +

‫خوشی‬

-

la speranza +

‫امید‬

-

la fame +

‫بھوک‬

-

l'interesse +

‫دلچسپی‬

-

la gioia +

‫خوشی‬

-

il bacio +

‫پیار / چومنا‬

-

la solitudine +

‫تنہائی‬

-

l'amore +

‫محبت‬

-

la malinconia +

‫افسردگی / اداسی‬

-

lo stato d'animo +

‫موڈ‬

-

l'ottimismo +

‫خوش امیدی‬

-

il panico +

‫گھبراہٹ‬

-

la perplessità +

‫الجھن‬

-

la rabbia +

‫غصہ‬

-

la disapprovazione +

‫انکار‬

-

il rapporto +

‫تعلق‬

-

la richiesta +

‫التجا‬

-

il grido +

‫چیخ‬

-

la sicurezza +

‫حفاظت / سیکورٹی‬

-

lo spavento +

‫صدمہ‬

-

il sorriso +

‫مسکراہٹ‬

-

la tenerezza +

‫شفقت / نرمی‬

-

il pensiero +

‫غور و فکر‬

-

la riflessione +

‫خیالات میں ڈوبا ہوا‬

-
l'affetto
‫جھکاؤ‬

-
la rabbia
‫غصہ‬

-
la noia
‫بوریت‬

-
la fiducia
‫اعتماد‬

-
la creatività
‫تخلیق‬

-
la crisi
‫بحران‬

-
la curiosità
‫جستجو / تجسس‬

-
la sconfitta
‫شکست‬

-
la depressione
‫اداسی‬

-
la disperazione
‫مایوسی‬

-
la delusione
‫مایوسی‬

-
la diffidenza
‫بے اعتباری‬

-
il dubbio
‫شک‬

-
il sogno
‫خواب‬

-
la fatica
‫تھکن‬

-
la paura
‫خوف‬

-
la lite
‫لڑائی‬

-
l'amicizia
‫دوستی‬

-
il divertimento
‫تفریح‬

-
l'affizione
‫غم‬

-
la smorfia
‫منہ بنانا‬

-
la felicità
‫خوشی‬

-
la speranza
‫امید‬

-
la fame
‫بھوک‬

-
l'interesse
‫دلچسپی‬

-
la gioia
‫خوشی‬

-
il bacio
‫پیار / چومنا‬

-
la solitudine
‫تنہائی‬

-
l'amore
‫محبت‬

-
la malinconia
‫افسردگی / اداسی‬

-
lo stato d'animo
‫موڈ‬

-
l'ottimismo
‫خوش امیدی‬

-
il panico
‫گھبراہٹ‬

-
la perplessità
‫الجھن‬

-
la rabbia
‫غصہ‬

-
la disapprovazione
‫انکار‬

-
il rapporto
‫تعلق‬

-
la richiesta
‫التجا‬

-
il grido
‫چیخ‬

-
la sicurezza
‫حفاظت / سیکورٹی‬

-
lo spavento
‫صدمہ‬

-
il sorriso
‫مسکراہٹ‬

-
la tenerezza
‫شفقت / نرمی‬

-
il pensiero
‫غور و فکر‬

-
la riflessione
‫خیالات میں ڈوبا ہوا‬