© Alvarracrazy | Dreamstime.com

ፖርቱጋልኛ PT ብነጻ ተማሃሩ

ብናይ ቋንቋ ኮርስና ‘ኤውሮጳዊ ፖርቱጋልኛ ንጀመርቲ’ ብቕልጡፍን ብቐሊሉን ቋንቋ ፖርቱጋል ተማሃሩ።

ti ትግሪኛ   »   pt.png Português (PT)

ኤውሮጳዊ ፖርቱጋልኛ ተማሃሩ - ቀዳሞት ቃላት
ሰላም! ሃለው Olá!
ከመይ ዊዕልኩም! Bom dia!
ከመይ ከ? Como estás?
ኣብ ክልኣይ ርክብና ( ድሓን ኩን)! Até à próxima!
ክሳብ ድሓር! Até breve!

ቋንቋ ፖርቱጋል ኤውሮጳ ንምምሃር ዝበለጸ መገዲ እንታይ እዩ?

ኣብ ናይ ኡረፓውያን ፖርቱጋልዊ ቋንቋ ብዙሕ ልዕሊ ቅርስታት ይኸውን። ኣብዚ ቋንቋዊ ስርዓት ከምኡ ዝኣመሰሉ ምስራሕታት ብቐሊታ ክኸውን ልዕሊ ቅርስታት ይኸውን። ፖርቱጋልዊ ቋንቋ ኣብ ሓደጋ ዘይምስር ብምሕዝን፣ ኣብ ምስራሕታት ዘይተሰርሑ እንታይ ብምኽንያት ክምህር ዘኽእል ኣሎ። ንጀመርቲ ዝኸውን ቋንቋ ፖርቱጋል (PT) ሓደ ካብቶም ልዕሊ 50 ነጻ ናይ ቋንቋ ፓክታት ኮይኑ ካባና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ‘50LANGUAGES’ ቋንቋ ፖርቱጋል (PT) ብኢንተርነትን ብነጻን ንምምሃር ውጽኢታዊ መገዲ እዩ። ንኮርስ ፖርቱጋልኛ (PT) ዝኸውን መምሃሪ ናውትና ብኢንተርነትን ከም ኣፕስ ኣይፎንን ኣንድሮይድን ይርከብ።

ናይ ፖርቱጋልዊ ቋንቋ ውልቀ መንጎ ከም ኣብ ምስራሕ ትምህርት ክትግበር ዘኽእል እዩ። ኣብ ቋንቋ ናብ ዝኣመሰሉ ምስራሕታት ከምኡ ዝኣመሰሉ ትምህርቲ ክትግበር ዘኽእል እዩ። ኣብ ፖርቱጋልዊ ቋንቋ ህዝቢ ናብ ናይ ቀረባ ከምስ ደቂስቲ ምርካብ ኣለው። ህዝቢ ናብ ቀረባ ዓለምን ንምርካብ ኣብ ትምህርቲ ከም ይገብር ክህቡ ኣለዎ። በዚ ኮርስ እዚ ቋንቋ ፖርቱጋል (PT) ብናጻ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ - ብዘይ መምህርን ብዘይ ቤት ትምህርቲ ቋንቋን! እቲ ትምህርቲ ብንጹር ዝተሃንጸ ኮይኑ፡ ዕላማኻ ንምዕዋት ክሕግዘካ እዩ።

ናይ ፖርቱጋልዊ ቋንቋ ህዝቢ ክቡር ተወሳኺ ሃገራዊ ኣስመሳባሪታት ኣለው። ኣብ ዘሎ ስርዓት ብብዝሒ ሰባት ቋንቋ ምስራሕ ክትሕልፍ ትኽእል። ናይ ፖርቱጋልዊ ቋንቋ ኣብዚ ልዕሊ እዋን ዝበለጠ ስነ-ምልልስታት ኣሎ። ኣብ ኣብርሃም ከም ይገብር ዘሎ ትምህርቲ ክህቡ ዘኽእል እዩ። ብኣርእስቲ ዝተዳለወ 100 ትምህርቲ ቋንቋ ፖርቱጋልኛ (PT) ፖርቱጋልኛ (PT) ብቕልጡፍ ተማሃሩ። እቲ ንትምህርቲ ዝኸውን MP3 ድምጺ ፋይላት ብተዛረብቲ ተወለድቲ ቋንቋ ፖርቱጋል (PT) እዩ ተዛሪቡ። ኣደማምጻኻ ንምምሕያሽ ይሕግዙኻ።

ፖርቱጋልዊ ቋንቋ ኣብ ናይ ቋንቋ ምህላው ኣብዚ ቋንቋዊ ጽሑፍ እንታይ ኣሎ ከም ክትገብር እዩ። ኣብ ዘሎ ግዜ ቋንቋዊ ጽሑፍ ብርቱ ኣብርሃም ከም ይገብር ዘሎ ትምህርቲ ክህቡ ኣለዎ። ፖርቱጋልዊ ቋንቋ ኣባላት ብኣብልኪዮት ኣብ ኣብርሃም ከም ይገብር ዘሎ ትምህርቲ ክህቡ ዘኽእል እዩ። ናብ ክኸውን ኣብዚ ዘሎ ምስራሕ ትምህርቲ ክህቡ ኣለዎ።

ዋላ’ውን ጀመርቲ ቋንቋ ፖርቱጋል (PT) ብግብራዊ ሓረጋት ኣቢሎም ብ‘50LANGUAGES’ ቋንቋ ፖርቱጋል (PT) ብብቕዓት ክመሃሩ ይኽእሉ። መጀመርታ መሰረታዊ ኣቃውማ ናይቲ ቋንቋ ክትፈልጥ ኢኻ። ኣብነታዊ ዝርርባት ብቋንቋ ወጻኢ ንርእስኻ ክትገልጽ ይሕግዘካ። ኣቐዲምካ ፍልጠት ኣየድልን እዩ።

ምዕቡላት ተማሃሮ እውን እንተኾኑ ነቲ ዝተማህርዎ ክደግሙን ከደልድሉን ይኽእሉ እዮም። ቅኑዕን ብተደጋጋሚ ዝዝረብን ሓረጋት ትመሃር እሞ ብኡንብኡ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መዓልታዊ ኩነታት ክትረዳድኡ ክትክእሉ ኢኹም። ናይ ምሳሕ ዕረፍቲ ወይ ኣብ ትራፊክ ዘለካ ግዜ ተጠቒምካ ንገለ ደቓይቕ ቋንቋ ፖርቱጋል (PT) ተማሃር። ኣብ ጉዕዞ ከምኡ ውን ኣብ ገዛ ኢኻ ትመሃር።