તમારી ભાષા કૌશલ્યમાં સુધારો કરો!
50languages.com અનુવાદ ટ્રેનર તપાસો!

ભાષાઓ વચ્ચે અનુવાદ એ તમે જે ભાષા શીખી રહ્યાં છો તેમાં માળખાકીય પેટર્ન શોધવાની એક સરસ રીત છે જે તમારી માતૃભાષાથી અલગ અથવા સમાન હોઈ શકે છે. ભાષાંતર પણ તમારી ભાષાઓ વચ્ચે ઝડપથી સ્વિચ કરવાની ક્ષમતાને મજબૂત કરવામાં મદદ કરે છે. નીચે આપેલા ’Continue Learning’ બટન પર ક્લિક કરીને હવે અનુવાદ કરવાનું શરૂ કરો.તમારા સાચવેલા શબ્દસમૂહો: