© Twinsterphoto | Dreamstime.com

שפר את כישורי השפה שלך!
בדוק את 50languages.com TranslationTrainer!

תרגום בין שפות הוא דרך מצוינת לגלות דפוסים מבניים בשפה שאתה לומד שעשויים להיות שונים או דומים לאלו בשפת האם שלך. תרגום גם עוזר לחזק את היכולת שלך לעבור במהירות בין שפות. התחל לתרגם עכשיו על ידי לחיצה על כפתור ’המשך ללמוד’למטה.הביטויים השמורים שלך: