© Saiko3p | Dreamstime.com

Naučite brojeveMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Većina jezika ima brojevne sustave, a oni mogu prilično varirati. Pomaknite se prema dolje kako biste otkrili i naučili zanimljive sustave brojeva iz cijeloga svijeta.

Kliknite na broj

number container
1
[Một]

[jedan]number container
2
[Hai]

[dva]number container
3
[Ba]

[tri]number container
4
[Bốn]

[četiri]number container
5
[Năm]

[pet]number container
6
[Sáu]

[šest]number container
7
[Bảy]

[sedam]number container
8
[Tám]

[osam]number container
9
[Chín]

[devet]number container
10
[Mười]

[deset]