ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

банк
банк
 
учёба
учёба
 
ಗುರುತು ಮಸಿ
ಗುರುತು ಮಸಿ
 
ಮಾದರಿ
ಮಾದರಿ
 
зонт
зонт
 
строительный блок
строительный блок
 
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ
 
ಛತ್ರಿ
ಛತ್ರಿ
 
зал
зал
 
мода
мода
 
ಸಭಾಂಗಣ
ಸಭಾಂಗಣ
 
ಕರೆ
ಕರೆ
 
мини-гольф
мини-гольф
 
ಬ್ಯಾಂಕ್
ಬ್ಯಾಂಕ್
 
телефонный разговор
телефонный разговор
 
ಮಿನಿ ಗಾಲ್ಫ್
ಮಿನಿ ಗಾಲ್ಫ್
 
маркер
маркер
 
ವ್ಯಾಸಂಗ
ವ್ಯಾಸಂಗ
 
50l-card-blank
банк банк
50l-card-blank
учёба учёба
50l-card-blank
ಗುರುತು ಮಸಿ ಗುರುತು ಮಸಿ
50l-card-blank
ಮಾದರಿ ಮಾದರಿ
50l-card-blank
зонт зонт
50l-card-blank
строительный блок строительный блок
50l-card-blank
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ
50l-card-blank
ಛತ್ರಿ ಛತ್ರಿ
50l-card-blank
зал зал
50l-card-blank
мода мода
50l-card-blank
ಸಭಾಂಗಣ ಸಭಾಂಗಣ
50l-card-blank
ಕರೆ ಕರೆ
50l-card-blank
мини-гольф мини-гольф
50l-card-blank
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
50l-card-blank
телефонный разговор телефонный разговор
50l-card-blank
ಮಿನಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಮಿನಿ ಗಾಲ್ಫ್
50l-card-blank
маркер маркер
50l-card-blank
ವ್ಯಾಸಂಗ ವ್ಯಾಸಂಗ