ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

ಉಡುಪು
ಉಡುಪು
 
Fustani
Fustani
 
Artizanat
Artizanat
 
Garazhi
Garazhi
 
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು
 
ಶಕ್ತಿ
ಶಕ್ತಿ
 
ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ
ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ
 
Pemë ulliri
Pemë ulliri
 
ಓಲಿವ್ ಮರ
ಓಲಿವ್ ಮರ
 
ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 
Forca
Forca
 
Akrepi
Akrepi
 
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
 
Teknologji diellore
Teknologji diellore
 
Laptop
Laptop
 
ಮೋಟಾರು ಖಾನೆ
ಮೋಟಾರು ಖಾನೆ
 
ಚೇಳು
ಚೇಳು
 
Kosh
Kosh
 
50l-card-blank
ಉಡುಪು ಉಡುಪು
50l-card-blank
Fustani Fustani
50l-card-blank
Artizanat Artizanat
50l-card-blank
Garazhi Garazhi
50l-card-blank
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು
50l-card-blank
ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ
50l-card-blank
ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ
50l-card-blank
Pemë ulliri Pemë ulliri
50l-card-blank
ಓಲಿವ್ ಮರ ಓಲಿವ್ ಮರ
50l-card-blank
ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
50l-card-blank
Forca Forca
50l-card-blank
Akrepi Akrepi
50l-card-blank
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
50l-card-blank
Teknologji diellore Teknologji diellore
50l-card-blank
Laptop Laptop
50l-card-blank
ಮೋಟಾರು ಖಾನೆ ಮೋಟಾರು ಖಾನೆ
50l-card-blank
ಚೇಳು ಚೇಳು
50l-card-blank
Kosh Kosh