ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

Luhatëse
Luhatëse
 
ಹೈಯಾಸಿಂತ್
ಹೈಯಾಸಿಂತ್
 
ವ್ಯಾಕರಣ
ವ್ಯಾಕರಣ
 
Kreativiteti
Kreativiteti
 
Kruese dhëmbësh
Kruese dhëmbësh
 
ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಖ್ಯೆ
 
ಸ್ನಾನದ ಚೌಕ
ಸ್ನಾನದ ಚೌಕ
 
ಜೋಕಾಲಿ
ಜೋಕಾಲಿ
 
Gramatika
Gramatika
 
ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ
ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ
 
Kafazi
Kafazi
 
Klloun
Klloun
 
Numri
Numri
 
Zymbyli
Zymbyli
 
ಪಂಜರ
ಪಂಜರ
 
Peshqir dushi
Peshqir dushi
 
ಸೃಜನಶೀಲತೆ
ಸೃಜನಶೀಲತೆ
 
ವಿದೂಷಕ
ವಿದೂಷಕ
 
Luhatëse Luhatëse
ಹೈಯಾಸಿಂತ್ ಹೈಯಾಸಿಂತ್
ವ್ಯಾಕರಣ ವ್ಯಾಕರಣ
Kreativiteti Kreativiteti
Kruese dhëmbësh Kruese dhëmbësh
ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸ್ನಾನದ ಚೌಕ ಸ್ನಾನದ ಚೌಕ
ಜೋಕಾಲಿ ಜೋಕಾಲಿ
Gramatika Gramatika
ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ
Kafazi Kafazi
Klloun Klloun
Numri Numri
Zymbyli Zymbyli
ಪಂಜರ ಪಂಜರ
Peshqir dushi Peshqir dushi
ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ
ವಿದೂಷಕ ವಿದೂಷಕ