ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

ನೀರಿನತೊಟ್ಟಿಯ ಗೋಪುರ
ನೀರಿನತೊಟ್ಟಿಯ ಗೋಪುರ
 
ಹಾಲಿನ ಸೀಸೆ
ಹಾಲಿನ ಸೀಸೆ
 
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ
 
відходи
відходи
 
ಸುರಿಗೊಳವೆ
ಸುರಿಗೊಳವೆ
 
ಸರಕು ರವಾನೆ ಗಾಡಿ
ಸರಕು ರವಾನೆ ಗಾಡಿ
 
водонапірна башта
водонапірна башта
 
матерія
матерія
 
кран
кран
 
ಮರಳುಗಾಡು
ಮರಳುಗಾಡು
 
ಬಟ್ಟೆ
ಬಟ್ಟೆ
 
пляшка молока
пляшка молока
 
вагон
вагон
 
пальма
пальма
 
літера
літера
 
пустеля
пустеля
 
ಕಸ
ಕಸ
 
ಅಕ್ಷರ
ಅಕ್ಷರ
 
50l-card-blank
ನೀರಿನತೊಟ್ಟಿಯ ಗೋಪುರ ನೀರಿನತೊಟ್ಟಿಯ ಗೋಪುರ
50l-card-blank
ಹಾಲಿನ ಸೀಸೆ ಹಾಲಿನ ಸೀಸೆ
50l-card-blank
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ
50l-card-blank
відходи відходи
50l-card-blank
ಸುರಿಗೊಳವೆ ಸುರಿಗೊಳವೆ
50l-card-blank
ಸರಕು ರವಾನೆ ಗಾಡಿ ಸರಕು ರವಾನೆ ಗಾಡಿ
50l-card-blank
водонапірна башта водонапірна башта
50l-card-blank
матерія матерія
50l-card-blank
кран кран
50l-card-blank
ಮರಳುಗಾಡು ಮರಳುಗಾಡು
50l-card-blank
ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ
50l-card-blank
пляшка молока пляшка молока
50l-card-blank
вагон вагон
50l-card-blank
пальма пальма
50l-card-blank
літера літера
50l-card-blank
пустеля пустеля
50l-card-blank
ಕಸ ಕಸ
50l-card-blank
ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ