© Babar760 | Dreamstime.com

वर्णमाला जाणून घ्या Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

ऑनलाइन परदेशी अक्षरे वाचायला आणि बोलायला शिका. ४० पेक्षा जास्त अक्षरे उपलब्ध आहेत.

तुम्ही शिकत असलेल्या भाषेत तुम्हाला वाचायचे आणि लिहायचे असेल तर शिकण्यासाठी अक्षरे आवश्यक आहेत. ते भाषांमधील अक्षरांच्या आवाजावर उपयुक्त माहिती देतात आणि तुम्ही बोलता तेव्हा तुम्हाला अधिक नैसर्गिक आवाज येण्यास मदत करतात. खाली स्क्रोल करा आणि आता शिकणे सुरू करण्यासाठी 40 पेक्षा जास्त वर्णमाला निवडा.

mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
alif - ā /  ’  ( ʾ  ) - various, including /aː/ [a]
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
bā’ - b - /b/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
tā’ - t - /t/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
thā’ - th (ṯ ) - /θ/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
jīm - j (ǧ, g ) - [d͡ʒ] ~ [ʒ] ~ [ɡ] [c]
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
ḥā’ - ḥ - /ħ/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
khā’ - kh (ḫ, ḵ ) - /x/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
dāl - d - /d/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
dhāl - dh (ḏ ) - /ð/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
rā’ - r - /r/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
zayn / zāy - z - /z/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
sīn - s - /s/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
shīn - sh (š ) - /ʃ/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
ṣād - ṣ - /sˤ/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
ḍād - ḍ - /dˤ/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
ṭā’ - ṭ - /tˤ/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
ẓā’ - ẓ - [ðˤ] ~ [zˤ]
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
‘ayn -  ‘  ( ʿ  ) - /ʕ/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
ghayn - gh (ġ, ḡ ) - /ɣ/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
fā’ - f - /f/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
qāf - q - /q/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
kāf - k - /k/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
lām - l - /l/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
mīm - m - /m/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
nūn - n - /n/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
hā’ - h - /h/
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
wāw - w / ū / aw - /w/, /uː/, /aw/,
mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image mr - Alphabet Image
yā’ - y / ī / ay - /j/, /iː/, /aj/,