روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
‫1
[واحد]‬
[wahd]
‫1
[واحد]‬
[wahd]
‫1
[واحد]‬
[wahd]
[یک]‬
+


-
‫2
[اثنان]‬
[athnan]
‫2
[اثنان]‬
[athnan]
‫2
[اثنان]‬
[athnan]
[دو]‬
+


-
‫3
[ثلاثة]‬
[thlath]
‫3
[ثلاثة]‬
[thlath]
‫3
[ثلاثة]‬
[thlath]
[سه]‬
+


-
‫4
[أربعة]‬
[arabeata]
‫4
[أربعة]‬
[arabeata]
‫4
[أربعة]‬
[arabeata]
[چهار]‬
+


-
‫5
[خمسة]‬
[khmast]
‫5
[خمسة]‬
[khmast]
‫5
[خمسة]‬
[khmast]
[پنج]‬
+


-
‫6
[ستة]‬
[st]
‫6
[ستة]‬
[st]
‫6
[ستة]‬
[st]
[شش]‬
+


-
‫7
[سبعة]‬
[sbe]
‫7
[سبعة]‬
[sbe]
‫7
[سبعة]‬
[sbe]
[هفت]‬
+


-
‫8
[ثمانٍية]‬
[thmaniny]
‫8
[ثمانٍية]‬
[thmaniny]
‫8
[ثمانٍية]‬
[thmaniny]
[هشت]‬
+


-
‫9
[تسعة]‬
[tse]
‫9
[تسعة]‬
[tse]
‫9
[تسعة]‬
[tse]
[نه]‬
+


-
‫10
[عشرة]‬
[eshart]
‫10
[عشرة]‬
[eshart]
‫10
[عشرة]‬
[eshart]
[ده]‬
+


-
‫1
[واحد]‬
[wahd]
[یک]‬
[yek]


-
‫2
[اثنان]‬
[athnan]
[دو]‬
[do]


-
‫3
[ثلاثة]‬
[thlath]
[سه]‬
[se]


-
‫4
[أربعة]‬
[arabeata]
[چهار]‬
[châ-har]


-
‫5
[خمسة]‬
[khmast]
[پنج]‬
[panj]


-
‫6
[ستة]‬
[st]
[شش]‬
[shesh]


-
‫7
[سبعة]‬
[sbe]
[هفت]‬
[haft]


-
‫8
[ثمانٍية]‬
[thmaniny]
[هشت]‬
[hasht]


-
‫9
[تسعة]‬
[tse]
[نه]‬
[noh]


-
‫10
[عشرة]‬
[eshart]
[ده]‬
[dah]