روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-

[एक]
[ek]

[एक]
[ek]

[एक]
[ek]
[یک]‬
+


-

[दो]
[do]

[दो]
[do]

[दो]
[do]
[دو]‬
+


-

[तीन]
[teen]

[तीन]
[teen]

[तीन]
[teen]
[سه]‬
+


-

[चार]
[chaar]

[चार]
[chaar]

[चार]
[chaar]
[چهار]‬
+


-

[पाँच]
[paanch]

[पाँच]
[paanch]

[पाँच]
[paanch]
[پنج]‬
+


-

[छः]
[chhah]

[छः]
[chhah]

[छः]
[chhah]
[شش]‬
+


-

[सात]
[saat]

[सात]
[saat]

[सात]
[saat]
[هفت]‬
+


-

[आठ]
[aath]

[आठ]
[aath]

[आठ]
[aath]
[هشت]‬
+


-

[नौ]
[nau]

[नौ]
[nau]

[नौ]
[nau]
[نه]‬
+


-
१०
[दस]
[das]
१०
[दस]
[das]
१०
[दस]
[das]
[ده]‬
+


-

[एक]
[ek]
[یک]‬
[yek]


-

[दो]
[do]
[دو]‬
[do]


-

[तीन]
[teen]
[سه]‬
[se]


-

[चार]
[chaar]
[چهار]‬
[châ-har]


-

[पाँच]
[paanch]
[پنج]‬
[panj]


-

[छः]
[chhah]
[شش]‬
[shesh]


-

[सात]
[saat]
[هفت]‬
[haft]


-

[आठ]
[aath]
[هشت]‬
[hasht]


-

[नौ]
[nau]
[نه]‬
[noh]


-
१०
[दस]
[das]
[ده]‬
[dah]