ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
‫1
[واحد]‬
[wahd]
‫1
[واحد]‬
[wahd]
‫1
[واحد]‬
[wahd]
[ಒಂದು]
+


-
‫2
[اثنان]‬
[athnan]
‫2
[اثنان]‬
[athnan]
‫2
[اثنان]‬
[athnan]
[ಎರಡು]
+


-
‫3
[ثلاثة]‬
[thlath]
‫3
[ثلاثة]‬
[thlath]
‫3
[ثلاثة]‬
[thlath]
[ಮೂರು]
+


-
‫4
[أربعة]‬
[arabeata]
‫4
[أربعة]‬
[arabeata]
‫4
[أربعة]‬
[arabeata]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-
‫5
[خمسة]‬
[khmast]
‫5
[خمسة]‬
[khmast]
‫5
[خمسة]‬
[khmast]
[ಐದು]
+


-
‫6
[ستة]‬
[st]
‫6
[ستة]‬
[st]
‫6
[ستة]‬
[st]
[ಆರು]
+


-
‫7
[سبعة]‬
[sbe]
‫7
[سبعة]‬
[sbe]
‫7
[سبعة]‬
[sbe]
[ಏಳು]
+


-
‫8
[ثمانٍية]‬
[thmaniny]
‫8
[ثمانٍية]‬
[thmaniny]
‫8
[ثمانٍية]‬
[thmaniny]
[ಎಂಟು]
+


-
‫9
[تسعة]‬
[tse]
‫9
[تسعة]‬
[tse]
‫9
[تسعة]‬
[tse]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
‫10
[عشرة]‬
[eshart]
‫10
[عشرة]‬
[eshart]
‫10
[عشرة]‬
[eshart]
[ಹತ್ತು]
+


-
‫1
[واحد]‬
[wahd]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-
‫2
[اثنان]‬
[athnan]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-
‫3
[ثلاثة]‬
[thlath]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-
‫4
[أربعة]‬
[arabeata]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-
‫5
[خمسة]‬
[khmast]
[ಐದು]
[Aidu]


-
‫6
[ستة]‬
[st]
[ಆರು]
[Āru]


-
‫7
[سبعة]‬
[sbe]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-
‫8
[ثمانٍية]‬
[thmaniny]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-
‫9
[تسعة]‬
[tse]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
‫10
[عشرة]‬
[eshart]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]