ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
1
[หนึ่ง]
1
[หนึ่ง]
1
[หนึ่ง]
[ಒಂದು]
+


-
2
[สอง]
2
[สอง]
2
[สอง]
[ಎರಡು]
+


-
3
[สาม]
3
[สาม]
3
[สาม]
[ಮೂರು]
+


-
4
[สี่]
4
[สี่]
4
[สี่]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-
5
[ห้า]
5
[ห้า]
5
[ห้า]
[ಐದು]
+


-
6
[หก]
6
[หก]
6
[หก]
[ಆರು]
+


-
7
[เจ็ด]
7
[เจ็ด]
7
[เจ็ด]
[ಏಳು]
+


-
8
[แปด]
8
[แปด]
8
[แปด]
[ಎಂಟು]
+


-
9
[เก้า]
9
[เก้า]
9
[เก้า]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
10
[สิบ]
10
[สิบ]
10
[สิบ]
[ಹತ್ತು]
+


-
1
[หนึ่ง]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-
2
[สอง]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-
3
[สาม]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-
4
[สี่]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-
5
[ห้า]
[ಐದು]
[Aidu]


-
6
[หก]
[ಆರು]
[Āru]


-
7
[เจ็ด]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-
8
[แปด]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-
9
[เก้า]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
10
[สิบ]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]