คลิกที่ภาพ

-
1
[uno]
1
[uno]
1
[uno]
[หนึ่ง]


-
2
[dos]
2
[dos]
2
[dos]
[สอง]


-
3
[tres]
3
[tres]
3
[tres]
[สาม]


-
4
[cuatro]
4
[cuatro]
4
[cuatro]
[สี่]


-
5
[cinco]
5
[cinco]
5
[cinco]
[ห้า]


-
6
[seis]
6
[seis]
6
[seis]
[หก]


-
7
[siete]
7
[siete]
7
[siete]
[เจ็ด]


-
8
[ocho]
8
[ocho]
8
[ocho]
[แปด]


-
9
[nueve]
9
[nueve]
9
[nueve]
[เก้า]


-
10
[diez]
10
[diez]
10
[diez]
[สิบ]


-
1
[uno]
[หนึ่ง]


-
2
[dos]
[สอง]


-
3
[tres]
[สาม]


-
4
[cuatro]
[สี่]


-
5
[cinco]
[ห้า]


-
6
[seis]
[หก]


-
7
[siete]
[เจ็ด]


-
8
[ocho]
[แปด]


-
9
[nueve]
[เก้า]


-
10
[diez]
[สิบ]