0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

61

[шейсет и едно]

[sheyset i yedno]

61

[шейсет и едно]

[sheyset i yedno]

61

[шейсет и едно]

[sheyset i yedno]

[εξήντα ένα]

[exḗnta éna]

73

[седемдесет и три]

[sedemdeset i tri]

73

[седемдесет и три]

[sedemdeset i tri]

73

[седемдесет и три]

[sedemdeset i tri]

[εβδομήντα τρία]

[ebdomḗnta tría]

5

[пет]

[pet]

5

[пет]

[pet]

5

[пет]

[pet]

[πέντε]

[pénte]

23

[двайсет и три]

[dvayset i tri]

23

[двайсет и три]

[dvayset i tri]

23

[двайсет и три]

[dvayset i tri]

[είκοσι τρία]

[eíkosi tría]
61
[шейсет и едно]
[sheyset i yedno]
[εξήντα ένα]
[exḗnta éna]
73
[седемдесет и три]
[sedemdeset i tri]
[εβδομήντα τρία]
[ebdomḗnta tría]
5
[пет]
[pet]
[πέντε]
[pénte]
23
[двайсет и три]
[dvayset i tri]
[είκοσι τρία]
[eíkosi tría]