0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

70

[zeventig]

70

[zeventig]

70

[zeventig]

[שבעים]‬

[shiv'im]

84

[vierentachtig]

84

[vierentachtig]

84

[vierentachtig]

[שמונים וארבע]‬

[shmonim w'arba]

56

[zesenvijftig]

56

[zesenvijftig]

56

[zesenvijftig]

[חמישים ושש]‬

[xamishim w'shesh]

66

[zesenzestig]

66

[zesenzestig]

66

[zesenzestig]

[שישים ושש]‬

[shishim w'shesh]
70
[zeventig]
[שבעים]‬
[shiv'im]
84
[vierentachtig]
[שמונים וארבע]‬
[shmonim w'arba]
56
[zesenvijftig]
[חמישים ושש]‬
[xamishim w'shesh]
66
[zesenzestig]
[שישים ושש]‬
[shishim w'shesh]