0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

76

[seksoghalvfjerds]

76

[seksoghalvfjerds]

76

[seksoghalvfjerds]

[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]

[Eppattāru]

87

[syvogfirs]

87

[syvogfirs]

87

[syvogfirs]

[ಎಂಬತ್ತೇಳು]

[Embattēḷu]

36

[seksogtredive]

36

[seksogtredive]

36

[seksogtredive]

[ಮೂವತ್ತಾರು]

[Mūvattāru]

24

[fireogtyve]

24

[fireogtyve]

24

[fireogtyve]

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]
76
[seksoghalvfjerds]
[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Eppattāru]
87
[syvogfirs]
[ಎಂಬತ್ತೇಳು]
[Embattēḷu]
36
[seksogtredive]
[ಮೂವತ್ತಾರು]
[Mūvattāru]
24
[fireogtyve]
[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]
[Ippatnālku]