0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

54

[pedeset i četiri]

54

[pedeset i četiri]

54

[pedeset i četiri]

[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Aivattanālku]

88

[osamdeset i osam]

88

[osamdeset i osam]

88

[osamdeset i osam]

[ಎಂಬತ್ತೆಂಟು]

[Embatteṇṭu]

45

[četrdeset i pet]

45

[četrdeset i pet]

45

[četrdeset i pet]

[ನಲವತ್ತ ಐದು]

[Nalavatta aidu]

61

[šezdeset i jedan]

61

[šezdeset i jedan]

61

[šezdeset i jedan]

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

[Aravattondu]
54
[pedeset i četiri]
[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Aivattanālku]
88
[osamdeset i osam]
[ಎಂಬತ್ತೆಂಟು]
[Embatteṇṭu]
45
[četrdeset i pet]
[ನಲವತ್ತ ಐದು]
[Nalavatta aidu]
61
[šezdeset i jedan]
[ಅರವತ್ತೊಂದು]
[Aravattondu]