0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

70

[zeventig]

70

[zeventig]

70

[zeventig]

[ಎಪ್ಪತ್ತು]

[Eppattu]

31

[eenendertig]

31

[eenendertig]

31

[eenendertig]

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

[Mūvattondu]

9

[negen]

9

[negen]

9

[negen]

[ಒಂಬತ್ತು]

[Ombattu]

16

[zestien]

16

[zestien]

16

[zestien]

[ಹದಿನಾರು]

[Hadināru]
70
[zeventig]
[ಎಪ್ಪತ್ತು]
[Eppattu]
31
[eenendertig]
[ಮೂವತ್ತೊಂದು]
[Mūvattondu]
9
[negen]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]
16
[zestien]
[ಹದಿನಾರು]
[Hadināru]