ದಿನಾಂಕ:
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ::


Tue May 30, 2023

ಪರೀಕ್ಷೆ 1

ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಮಿಶ್ರಣ

0/10

ಒಂದು ಪದದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
1. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು
ik jij   See hint
2. ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು.
een, , drie   See hint
3. ಮಗು ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ ರಸವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತದೆ.
Het kind van chocolademelk en appelsap   See hint
4. ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಳೆಯಾಗಿವೆ.
De afwas vuil   See hint
5. ನಾನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.
Ik wil naar de luchthaven   See hint
6. ನಿನಗೆ ಹಂದಿಮಾಂಸ ಇಷ್ಟವೆ?
Houd je varkensvlees?   See hint
7. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ?
Waar de bushalte?   See hint
8. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
Waar het kasteel?   See hint
9. ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಲೇಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
Neem zonnecrême   See hint
10. ನನಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ತಿರುಗುಳಿ ಬೇಕು.
heb een boormachine en een schroevendraaier nodig   See hint