0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

21

[njёzetenjё]

21

[njёzetenjё]

21

[njёzetenjё]

[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

[Ippattondu]

27

[njёzeteshtatё]

27

[njёzeteshtatё]

27

[njёzeteshtatё]

[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]

[Ippattēḷu]

22

[njёzetedy]

22

[njёzetedy]

22

[njёzetedy]

[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

[Ippatteraḍu]

26

[njёzetegjashtё]

26

[njёzetegjashtё]

26

[njёzetegjashtё]

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

[Ippattāru]
21
[njёzetenjё]
[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು]
[Ippattondu]
27
[njёzeteshtatё]
[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]
[Ippattēḷu]
22
[njёzetedy]
[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Ippatteraḍu]
26
[njёzetegjashtё]
[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Ippattāru]