0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

13

[тринаест]

[trinaest]

13

[тринаест]

[trinaest]

13

[тринаест]

[trinaest]

[ಹದಿಮೂರು]

[Hadimūru]

85

[осамдесет и пет]

[osamdeset i pet]

85

[осамдесет и пет]

[osamdeset i pet]

85

[осамдесет и пет]

[osamdeset i pet]

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

[Embatta aidu]

91

[деведесет и један]

[devedeset i jedan]

91

[деведесет и један]

[devedeset i jedan]

91

[деведесет и један]

[devedeset i jedan]

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

[Tombattondu]

97

[деведесет и седам]

[devedeset i sedam]

97

[деведесет и седам]

[devedeset i sedam]

97

[деведесет и седам]

[devedeset i sedam]

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

[Tombattēḷu]
13
[тринаест]
[trinaest]
[ಹದಿಮೂರು]
[Hadimūru]
85
[осамдесет и пет]
[osamdeset i pet]
[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]
[Embatta aidu]
91
[деведесет и један]
[devedeset i jedan]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]
[Tombattondu]
97
[деведесет и седам]
[devedeset i sedam]
[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]
[Tombattēḷu]