0

0

Klausymo testas. Pirmiausia išklausykite įrašą   

52

[fifty-two]

52

[fifty-two]

52

[fifty-two]

[penkiasdešimt du]

16

[sixteen]

16

[sixteen]

16

[sixteen]

[šešiolika]

3

[three]

3

[three]

3

[three]

[trys]

77

[seventy-seven]

77

[seventy-seven]

77

[seventy-seven]

[septyniasdešimt septyni]

52
[fifty-two]
[penkiasdešimt du]
16
[sixteen]
[šešiolika]
3
[three]
[trys]
77
[seventy-seven]
[septyniasdešimt septyni]