0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

29

[vinte e nove]

29

[vinte e nove]

29

[vinte e nove]

[дваесет и девет]

[dvayesyet i dyevyet]

87

[oitenta e sete]

87

[oitenta e sete]

87

[oitenta e sete]

[осумдесет и седум]

[osoomdyesyet i syedoom]

83

[oitenta e três]

83

[oitenta e três]

83

[oitenta e três]

[осумдесет и три]

[osoomdyesyet i tri]

4

[quatro]

4

[quatro]

4

[quatro]

[четири]

[chyetiri]
29
[vinte e nove]
[дваесет и девет]
[dvayesyet i dyevyet]
87
[oitenta e sete]
[осумдесет и седум]
[osoomdyesyet i syedoom]
83
[oitenta e três]
[осумдесет и три]
[osoomdyesyet i tri]
4
[quatro]
[четири]
[chyetiri]