0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

8

[ስምንት]

[siminiti]

8

[ስምንት]

[siminiti]

8

[ስምንት]

[siminiti]

[आठ]

[āṭha]

45

[አርባ አምስት]

[āriba āmisiti]

45

[አርባ አምስት]

[āriba āmisiti]

45

[አርባ አምስት]

[āriba āmisiti]

[पंचेचाळीस]

[Pan̄cēcāḷīsa]

51

[ሃምሳ አንድ]

[hamisa ānidi]

51

[ሃምሳ አንድ]

[hamisa ānidi]

51

[ሃምሳ አንድ]

[hamisa ānidi]

[एकावन्न]

[Ēkāvanna]

9

[ዘጠኝ]

[zet’enyi]

9

[ዘጠኝ]

[zet’enyi]

9

[ዘጠኝ]

[zet’enyi]

[नऊ]

[Na'ū]
8
[ስምንት]
[siminiti]
[आठ]
[āṭha]
45
[አርባ አምስት]
[āriba āmisiti]
[पंचेचाळीस]
[Pan̄cēcāḷīsa]
51
[ሃምሳ አንድ]
[hamisa ānidi]
[एकावन्न]
[Ēkāvanna]
9
[ዘጠኝ]
[zet’enyi]
[नऊ]
[Na'ū]