0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

49

[forty-nine]

49

[forty-nine]

49

[forty-nine]

[நாற்பத்தி ஒன்பது]

[Nāṟpatti oṉpatu]

66

[sixty-six]

66

[sixty-six]

66

[sixty-six]

[அறுபத்து ஆறு]

[Aṟupattu āṟu]

95

[ninety-five]

95

[ninety-five]

95

[ninety-five]

[தொண்ணூற்று ஐந்து]

[Toṇṇūṟṟu aintu]

61

[sixty-one]

61

[sixty-one]

61

[sixty-one]

[அறுபத்து ஒன்று]

[Aṟupattu oṉṟu]
49
[forty-nine]
[நாற்பத்தி ஒன்பது]
[Nāṟpatti oṉpatu]
66
[sixty-six]
[அறுபத்து ஆறு]
[Aṟupattu āṟu]
95
[ninety-five]
[தொண்ணூற்று ஐந்து]
[Toṇṇūṟṟu aintu]
61
[sixty-one]
[அறுபத்து ஒன்று]
[Aṟupattu oṉṟu]