© Mandritoiu | Dreamstime.com

எழுத்துக்களைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

ஆன்லைனில் அந்நிய மொழி எழுத்துக்களைப் படிக்கவும் பேசவும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். 40 க்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் உள்ளன.

நீங்கள் கற்கும் மொழியில் எழுதவும் படிக்கவும் விரும்பினால் கற்க எழுத்துக்கள் அவசியம். அவை மொழிகளில் உள்ள எழுத்துக்களின் ஒலிகள் பற்றிய பயனுள்ள தகவல்களை வழங்குவதோடு, நீங்கள் பேசும்போது மிகவும் இயல்பாக ஒலிக்க உதவுகின்றன. இப்போது கற்கத் தொடங்க, கீழே ஸ்க்ரோல் செய்து 40 க்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
a - /eɪ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
bee - /biː/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
cee - /siː/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
dee - /diː/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
e - /iː/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
ef (eff as a verb) - /ɛf/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
gee - /dʒiː/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
aitch - /eɪtʃ/ - haitch - /heɪtʃ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
i - /aɪ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
jay - /dʒeɪ/ - jy - /dʒaɪ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
kay - /keɪ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
el or ell - /ɛl/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
em - /ɛm/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
en - /ɛn/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
o - /oʊ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
pee - /piː/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
cue - /kjuː/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
ar - /ɑr/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
ess (es-) - /ɛs/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
tee - /tiː/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
u - /juː/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
vee - /viː/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
double-u - /ˈdʌbəl.juː/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
ex - /ɛks/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
wy or wye - /waɪ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
zed - /zɛd/ - zee - /ziː/