0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

61

[sextioett]

61

[sextioett]

61

[sextioett]

[அறுபத்து ஒன்று]

[Aṟupattu oṉṟu]

81

[åttoiett]

81

[åttoiett]

81

[åttoiett]

[எண்பத்து ஒன்று]

[Eṇpattu oṉṟu]

4

[fyra]

4

[fyra]

4

[fyra]

[நான்கு]

[Nāṉku]

31

[trettioett]

31

[trettioett]

31

[trettioett]

[முப்பத்து ஒன்று]

[Muppattu oṉṟu]
61
[sextioett]
[அறுபத்து ஒன்று]
[Aṟupattu oṉṟu]
81
[åttoiett]
[எண்பத்து ஒன்று]
[Eṇpattu oṉṟu]
4
[fyra]
[நான்கு]
[Nāṉku]
31
[trettioett]
[முப்பத்து ஒன்று]
[Muppattu oṉṟu]