0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

37

[สามสิบเจ็ด]

37

[สามสิบเจ็ด]

37

[สามสิบเจ็ด]

[முப்பத்தி ஏழு]

[Muppatti ēḻu]

32

[สามสิบสอง]

32

[สามสิบสอง]

32

[สามสิบสอง]

[முப்பத்தி இரண்டு]

[Muppatti iraṇṭu]

93

[เก้าสิบสาม]

93

[เก้าสิบสาม]

93

[เก้าสิบสาม]

[தொண்ணூற்று மூன்று]

[Toṇṇūṟṟu mūṉṟu]

80

[แปดสิบ]

80

[แปดสิบ]

80

[แปดสิบ]

[எண்பது]

[Eṇpatu]
37
[สามสิบเจ็ด]
[முப்பத்தி ஏழு]
[Muppatti ēḻu]
32
[สามสิบสอง]
[முப்பத்தி இரண்டு]
[Muppatti iraṇṭu]
93
[เก้าสิบสาม]
[தொண்ணூற்று மூன்று]
[Toṇṇūṟṟu mūṉṟu]
80
[แปดสิบ]
[எண்பது]
[Eṇpatu]