விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
valakamillāta
valakamillāta toḻilāḷi
mị̀mī f̄īmụ̄x
ch̀āng thī̀ mị̀mī f̄īmụ̄x
kōpamāṉa
kōpamāṉa peṇ
k̄hêm k̄h̀āng
p̄hū̂h̄ỵing thī̀ k̄hêm k̄h̀āng
kāṇāta
kāṇāta napar
mxng mị̀ h̄ĕn
bukhkhl thī̀ mxng mị̀ h̄ĕn