0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

73

[seventy-three]

73

[seventy-three]

73

[seventy-three]

[డెబ్బై మూడు]

[Ḍebbai mūḍu]

5

[five]

5

[five]

5

[five]

[ఐదు]

[Aidu]

34

[thirty-four]

34

[thirty-four]

34

[thirty-four]

[ముప్పై నాలుగు]

[Muppai nālugu]

60

[sixty]

60

[sixty]

60

[sixty]

[అరవై]

[Aravai]
73
[seventy-three]
[డెబ్బై మూడు]
[Ḍebbai mūḍu]
5
[five]
[ఐదు]
[Aidu]
34
[thirty-four]
[ముప్పై నాలుగు]
[Muppai nālugu]
60
[sixty]
[అరవై]
[Aravai]