0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

18

[astoņpadsmit]

18

[astoņpadsmit]

18

[astoņpadsmit]

[สิบแปด]

95

[deviņdesmit pieci]

95

[deviņdesmit pieci]

95

[deviņdesmit pieci]

[เก้าสิบห้า]

27

[divdesmit septiņi]

27

[divdesmit septiņi]

27

[divdesmit septiņi]

[ยี่สิบเจ็ด]

68

[sešdesmit astoņi]

68

[sešdesmit astoņi]

68

[sešdesmit astoņi]

[หกสิบแปด]

18
[astoņpadsmit]
[สิบแปด]
95
[deviņdesmit pieci]
[เก้าสิบห้า]
27
[divdesmit septiņi]
[ยี่สิบเจ็ด]
68
[sešdesmit astoņi]
[หกสิบแปด]