0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

99

[deviņdesmit deviņi]

99

[deviņdesmit deviņi]

99

[deviņdesmit deviņi]

[เก้าสิบเก้า]

98

[deviņdesmit astoņi]

98

[deviņdesmit astoņi]

98

[deviņdesmit astoņi]

[เก้าสิบแปด]

42

[četrdesmit divi]

42

[četrdesmit divi]

42

[četrdesmit divi]

[สี่สิบสอง]

29

[divdesmit deviņi]

29

[divdesmit deviņi]

29

[divdesmit deviņi]

[ยี่สิบเก้า]

99
[deviņdesmit deviņi]
[เก้าสิบเก้า]
98
[deviņdesmit astoņi]
[เก้าสิบแปด]
42
[četrdesmit divi]
[สี่สิบสอง]
29
[divdesmit deviņi]
[ยี่สิบเก้า]