0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

97

[дев’яносто сім]

[devʺyanosto sim]

97

[дев’яносто сім]

[devʺyanosto sim]

97

[дев’яносто сім]

[devʺyanosto sim]

[เก้าสิบเจ็ด]

8

[вісім]

[visim]

8

[вісім]

[visim]

8

[вісім]

[visim]

[แปด]

33

[тридцять три]

[trydtsyatʹ try]

33

[тридцять три]

[trydtsyatʹ try]

33

[тридцять три]

[trydtsyatʹ try]

[สามสิบสาม]

18

[вісімнадцять]

[visimnadtsyatʹ]

18

[вісімнадцять]

[visimnadtsyatʹ]

18

[вісімнадцять]

[visimnadtsyatʹ]

[สิบแปด]

97
[дев’яносто сім]
[devʺyanosto sim]
[เก้าสิบเจ็ด]
8
[вісім]
[visim]
[แปด]
33
[тридцять три]
[trydtsyatʹ try]
[สามสิบสาม]
18
[вісімнадцять]
[visimnadtsyatʹ]
[สิบแปด]