0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [चौरासी] [chauraasee]

२३

[ოცდასამი]

२३

[ოცდასამი]

२३

[ოცდასამი]

५०

[ორმოცდაათი]

५०

[ორმოცდაათი]

५०

[ორმოცდაათი]

३२

[ოცდათორმეტი]

३२

[ოცდათორმეტი]

३२

[ოცდათორმეტი]

८४

[ოთხმოცდაოთხი]

८४

[ოთხმოცდაოთხი]

८४

[ოთხმოცდაოთხი]

-
२३
[तेईस]
[teees]
[ოცდასამი]
[otsdasami]
-
५०
[पचास]
[pachaas]
[ორმოცდაათი]
[ormotsdaati]
-
३२
[बत्तीस]
[battees]
[ოცდათორმეტი]
[otsdatormet'i]
-
८४
[चौरासी]
[chauraasee]
[ოთხმოცდაოთხი]
[otkhmotsdaotkhi]