ნომრები

კითხვის ტესტი

0

0

კითხვის ტესტი. დააწკაპუნეთ ნომერზე: [fifty-seven]

14

[თოთხმეტი]

48

[ორმოცდარვა]

6

[ექვსი]

57

[ორმოცდაჩვიდმეტი]