0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [деведесет и седум] [dyevyedyesyet i syedoom]

97

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

97

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

97

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

38

[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]

38

[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]

38

[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]

60

[ಅರವತ್ತು]

60

[ಅರವತ್ತು]

60

[ಅರವತ್ತು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

-
97
[деведесет и седум]
[dyevyedyesyet i syedoom]
[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]
[Tombattēḷu]
-
38
[триесет и осум]
[triyesyet i osoom]
[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]
[Mūvatteṇṭu]
-
60
[шеесет]
[shyeyesyet]
[ಅರವತ್ತು]
[Aravattu]
-
31
[триесет и еден]
[triyesyet i yedyen]
[ಮೂವತ್ತೊಂದು]
[Mūvattondu]