0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [ஐம்பத்தி ஆறு] [Aimpatti āṟu]

96

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

96

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

96

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

2

[ಎರಡು]

2

[ಎರಡು]

2

[ಎರಡು]

56

[ಐವತ್ತಾರು]

56

[ಐವತ್ತಾರು]

56

[ಐವತ್ತಾರು]

52

[ಐವತ್ತೆರಡು]

52

[ಐವತ್ತೆರಡು]

52

[ಐವತ್ತೆರಡು]

-
96
[தொண்ணூற்று ஆறு]
[Toṇṇūṟṟu āṟu]
[ತೊಂಬತ್ತಾರು]
[Tombattāru]
-
2
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]
[ಎರಡು]
[eraḍu]
-
56
[ஐம்பத்தி ஆறு]
[Aimpatti āṟu]
[ಐವತ್ತಾರು]
[Aivattāru]
-
52
[ஐம்பத்தி இரண்டு]
[Aimpatti iraṇṭu]
[ಐವತ್ತೆರಡು]
[Aivatteraḍu]