0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [八十二] [Bāshí'èr]

9[九]

[ಒಂಬತ್ತು]

9[九]

[ಒಂಬತ್ತು]

9[九]

[ಒಂಬತ್ತು]

82[八十二]

[ಎಂಬತ್ತೆರಡು]

82[八十二]

[ಎಂಬತ್ತೆರಡು]

82[八十二]

[ಎಂಬತ್ತೆರಡು]

13[十三]

[ಹದಿಮೂರು]

13[十三]

[ಹದಿಮೂರು]

13[十三]

[ಹದಿಮೂರು]

29[二十九]

[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]

29[二十九]

[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]

29[二十九]

[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]

-
9[九]
[九]
[Jiǔ]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]
-
82[八十二]
[八十二]
[Bāshí'èr]
[ಎಂಬತ್ತೆರಡು]
[Embatteraḍu]
-
13[十三]
[十三]
[Shísān]
[ಹದಿಮೂರು]
[Hadimūru]
-
29[二十九]
[二十九]
[Èrshíjiǔ]
[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Ippattombattu]