ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Īga
īga nāvu ārambhisabahudu.
Xiànzài
xiànzài wǒmen kěyǐ kāishǐle.
Amūlavāgi
ṭyāṅk amūlavāgi khāliyāgide.
Jīhū
yóuxiāng jīhū shì kōng de.
Svalpa
avara maduve innu svalpa oḷḷeyadāgide.
Yǒudiǎn
tāmen de hūnyīn réngrán yǒudiǎn hǎo.