0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [ორმოცდაჩვიდმეტი] [ormotsdachvidmet'i]

32

[триесет и два]

32

[триесет и два]

32

[триесет и два]

10

[десет]

10

[десет]

10

[десет]

43

[четириесет и три]

43

[четириесет и три]

43

[четириесет и три]

57

[педесет и седум]

57

[педесет и седум]

57

[педесет и седум]

-
32
[ოცდათორმეტი]
[otsdatormet'i]
[триесет и два]
[triyesyet i dva]
-
10
[ათი]
[ati]
[десет]
[dyesyet]
-
43
[ორმოცდასამი]
[ormotsdasami]
[четириесет и три]
[chyetiriyesyet i tri]
-
57
[ორმოცდაჩვიდმეტი]
[ormotsdachvidmet'i]
[педесет и седум]
[pyedyesyet i syedoom]