0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [σαράντα εννέα] [saránta ennéa]

39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

46

[நாற்பத்தி ஆறு]

46

[நாற்பத்தி ஆறு]

46

[நாற்பத்தி ஆறு]

49

[நாற்பத்தி ஒன்பது]

49

[நாற்பத்தி ஒன்பது]

49

[நாற்பத்தி ஒன்பது]

73

[எழுபத்து மூன்று]

73

[எழுபத்து மூன்று]

73

[எழுபத்து மூன்று]

-
39
[τριάντα εννέα]
[triánta ennéa]
[முப்பத்தி ஒன்பது]
[Muppatti oṉpatu]
-
46
[σαράντα έξι]
[saránta éxi]
[நாற்பத்தி ஆறு]
[Nāṟpatti āṟu]
-
49
[σαράντα εννέα]
[saránta ennéa]
[நாற்பத்தி ஒன்பது]
[Nāṟpatti oṉpatu]
-
73
[εβδομήντα τρία]
[ebdomḗnta tría]
[எழுபத்து மூன்று]
[Eḻupattu mūṉṟu]