0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [penkiasdešimt]

19

[பத்தொன்பது]

19

[பத்தொன்பது]

19

[பத்தொன்பது]

32

[முப்பத்தி இரண்டு]

32

[முப்பத்தி இரண்டு]

32

[முப்பத்தி இரண்டு]

82

[எண்பத்து இரண்டு]

82

[எண்பத்து இரண்டு]

82

[எண்பத்து இரண்டு]

50

[ஐம்பது]

50

[ஐம்பது]

50

[ஐம்பது]

-
19
[devyniolika]
[பத்தொன்பது]
[Pattoṉpatu]
-
32
[trisdešimt du]
[முப்பத்தி இரண்டு]
[Muppatti iraṇṭu]
-
82
[aštuoniasdešimt du]
[எண்பத்து இரண்டு]
[Eṇpattu iraṇṭu]
-
50
[penkiasdešimt]
[ஐம்பது]
[aimpatu]