0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [dvidešimt penki]

75

[எழுபத்து ஐந்து]

75

[எழுபத்து ஐந்து]

75

[எழுபத்து ஐந்து]

82

[எண்பத்து இரண்டு]

82

[எண்பத்து இரண்டு]

82

[எண்பத்து இரண்டு]

25

[இருபத்திஐந்து]

25

[இருபத்திஐந்து]

25

[இருபத்திஐந்து]

88

[எண்பத்து எட்டு]

88

[எண்பத்து எட்டு]

88

[எண்பத்து எட்டு]

-
75
[septyniasdešimt penki]
[எழுபத்து ஐந்து]
[Eḻupattu aintu]
-
82
[aštuoniasdešimt du]
[எண்பத்து இரண்டு]
[Eṇpattu iraṇṭu]
-
25
[dvidešimt penki]
[இருபத்திஐந்து]
[Irupatti'aintu]
-
88
[aštuoniasdešimt aštuoni]
[எண்பத்து எட்டு]
[Eṇpattu eṭṭu]