விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
கீழே
அவள் கீழே நீந்தி விட்டாள்.
žemyn
Ji šoka į vandenį.
ஒருபோதும்
ஒருவர் ஒருபோதும் கைவிடக் கூடாது.
niekada
Niekada nereikėtų pasiduoti.
சில நேரங்களில்
சில நேரங்களில் ஒரு மகிழ்ச்சியான நிமிடம் உண்டு.
kartais
Kartais būna laimingų akimirkų.