0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [sjuttiofyra]

31

[முப்பத்து ஒன்று]

31

[முப்பத்து ஒன்று]

31

[முப்பத்து ஒன்று]

74

[எழுபத்து நான்கு]

74

[எழுபத்து நான்கு]

74

[எழுபத்து நான்கு]

83

[எண்பத்து மூண்று]

83

[எண்பத்து மூண்று]

83

[எண்பத்து மூண்று]

93

[தொண்ணூற்று மூன்று]

93

[தொண்ணூற்று மூன்று]

93

[தொண்ணூற்று மூன்று]

-
31
[trettioett]
[முப்பத்து ஒன்று]
[Muppattu oṉṟu]
-
74
[sjuttiofyra]
[எழுபத்து நான்கு]
[Eḻupattu nāṉku]
-
83
[åttiotre]
[எண்பத்து மூண்று]
[Eṇpattu mūṇṟu]
-
93
[nittiotre]
[தொண்ணூற்று மூன்று]
[Toṇṇūṟṟu mūṉṟu]