0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [sesdek]

19

[పంతొమ్మిది]

19

[పంతొమ్మిది]

19

[పంతొమ్మిది]

20

[ఇరవై]

20

[ఇరవై]

20

[ఇరవై]

37

[ముప్పై ఏడు]

37

[ముప్పై ఏడు]

37

[ముప్పై ఏడు]

60

[అరవై]

60

[అరవై]

60

[అరవై]

-
19
[dek naŭ]
[పంతొమ్మిది]
[Pantom'midi]
-
20
[dudek]
[ఇరవై]
[Iravai]
-
37
[tridek sep]
[ముప్పై ఏడు]
[Muppai ēḍu]
-
60
[sesdek]
[అరవై]
[Aravai]