0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [שבעים ושמונה]‬ [shiv'im ushmoneh]

‫78

[డెబ్బై ఎనిమిది]

‫78

[డెబ్బై ఎనిమిది]

‫78

[డెబ్బై ఎనిమిది]

‫18

[పద్దెనిమిది]

‫18

[పద్దెనిమిది]

‫18

[పద్దెనిమిది]

‫10

[పది]

‫10

[పది]

‫10

[పది]

‫75

[డెబ్బై ఐదు]

‫75

[డెబ్బై ఐదు]

‫75

[డెబ్బై ఐదు]

-
‫78
[שבעים ושמונה]‬
[shiv'im ushmoneh]
[డెబ్బై ఎనిమిది]
[Ḍebbai enimidi]
-
‫18
[שמונה עשרה]‬
[shmoneh essreh]
[పద్దెనిమిది]
[Paddenimidi]
-
‫10
[עשר]‬
[esser]
[పది]
[Padi]
-
‫75
[שבעים וחמש]‬
[shiv'im w'xamesh]
[డెబ్బై ఐదు]
[Ḍebbai aidu]