0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [שבעים ושלוש]‬ [shiv'im w'shalosh]

‫52

[యాభై రెండు]

‫52

[యాభై రెండు]

‫52

[యాభై రెండు]

‫73

[డెబ్బై మూడు]

‫73

[డెబ్బై మూడు]

‫73

[డెబ్బై మూడు]

‫67

[అరవై ఏడు]

‫67

[అరవై ఏడు]

‫67

[అరవై ఏడు]

‫85

[ఎనభై ఐదు]

‫85

[ఎనభై ఐదు]

‫85

[ఎనభై ఐదు]

-
‫52
[חמישים ושתיים]‬
[xamishim ushtaim]
[యాభై రెండు]
[Yābhai reṇḍu]
-
‫73
[שבעים ושלוש]‬
[shiv'im w'shalosh]
[డెబ్బై మూడు]
[Ḍebbai mūḍu]
-
‫67
[שישים ושבע]‬
[shishim w'sheva]
[అరవై ఏడు]
[Aravai ēḍu]
-
‫85
[שמונים וחמש]‬
[shmonim w'xamesh]
[ఎనభై ఐదు]
[Enabhai aidu]